انتشارات منظومه نگاران

ثبت قانونی محتوا بر اساس قانون مولفین و مصنفین ناظر انتشارات دلیل اولیه بوجود امدن انتشارات منظومه نگاران در سال 92 می باشد . بسیاری از مطالب با ارزش تولید شده در هلدینگ منظومه نگاران برای محافظت حقوق ابتدا در قالب کتاب در این انتشارات ثبت و منتشر گردیده است